AKTUALITY     |     ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA     |     KONTAKTNÍ FORMULÁŘ     |     KNIHA NÁVŠTĚV
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY


1. Výuka je bez věkového omezení ( doporučeno je od pěti let ), probíhá výhradně osobní formou, nebo výhradně online formou pokud není vyšší mocí stanoveno jinak. Výjimku tvoří karantény u kterých lze požádat o mimořádnou výuku online i pro žáky prezenční výuky.
2. Školní rok trvá od září (října) do poloviny června následujícího školního roku.
3. Po dobu školních prázdnin, svátků, ředitelského volna a mimořádných událostí výuka neprobíhá.
4. Vyplněná přihláška je závazná pro celý školní rok.
5. Rodič(zákonný zástupce) se zavazuje, že zaplatí v daném termínu školné. Viz. ceník zvoleného studijního oboru uvedeného na přihlášce. ( Hudební nauka od 1.9.2020 bude vyučována pouze jako individuální studium zaměřené na hudební teorii. )
6. Školné se platí na celé pololetí převodem. VS - telefonní číslo uvedené v přihlášce a nejlépe i doplňující zprávu příjemci.
7. Školné se platí předem, a to na 1. pololetí nejpozději do 15.10 a na 2. pololetí nejpozději do 15.3.
8. V případě, že se některý z oboru, nebo předmětů pro malý počet zájemců neuskuteční, bude tato skutečnost písemně oznámena nejpozději do 15.9. (popř. 15.2. - pokud výuka začínala ve 2.pololetí.
9. V případě nemoci dítěte a jeho neúčasti ve výuce se školné vrací pouze při nemoci trvající déle než 1 měsíc (nutno doložit lékařskou zprávou).
10. Kratší neúčast dítěte než 1 měsíc nemá vliv na výši školného, resp. jeho vrácení. Náhrada výuky nepřítomných dětí není bohužel při vytíženosti pedagogů technicky možná.
11. Při nemoci vyučujícího v rozsahu do jedné hodiny ( 2x 30 minut výuky ) za pololetí se školné nevrací a výuka se nenahrazuje - vyučující dokládá svojí nepřítomnost lékařskou zprávou. Všechny ostatní nepřítomnosti učitele se v plné výši nahrazují, není-li to možné vrací se školné za ušlou výuku.
12. Při nemoci vyučujícího delší než 1 měsíc(pokud se nepodařilo zajistit náhradu)se vrací školné za příslušné období nejpozději do 20.3. za 1.pololetí nebo do 20.7.za 2.pololetí.
13. Odhlásit z výuky je možné pouze k 31.1. nebo k 30. 6.
14. Odhlásit z výuky mimo termíny 31.1.nebo 30.6. je možné pouze ze závažných důvodů(dlouhodobá nemoc, stěhování apod.).
15. V případě zrušení přihlášky ze strany rodičů mimo termíny 31.1. nebo 30.6. se školné vrací pouze za každé čtvrtletí , který dítě výuku nenavštěvovalo počítaný od data odhlášky (data poštovního razítka)
16. Odhlášky a přihlášky se podávají písemně na adrese:Radek Meluzín, 664 04 Mokrá 185, okr. Brno - venkov.
17. Pokud dítě výuku nenavštěvuje a rodiče nepodali řádnou písemnou odhlášku, nemají právo na vrácení peněz za neuskutečněnou výuku.
18. Od vrácené částky se odpočítávají výdaje na poštovné.
19. Rodiče odpovídají za pravidelnou docházku svých dětí do vyučování a za domácí přípravu do výuky.